....
home pagenoutatiorganigramareteaexameneolimpiadeprogrameimaginilinkuri


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 1

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA

           încheiat si înregistrat sub nr. .………/.……….. în registrul general de evidenta a salariatilor

    A. Partile contractului

    Angajator - persoana juridica/fizica .........................., cu sediul/domiciliul în ......................., înregistrata la registrul comertului/autoritatile administratiei publice din ........ sub nr. ...……, cod fiscal ..................., telefon ...................., reprezentata legal prin ........................, în calitate de ....................,

    si

    salariatul/salariata - domnul/doamna .............................., domiciliat/domiciliata în localitatea ..............., str. ............ nr. ...., judetul .........……. posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate/pasaportului seria ...... nr. ....……., eliberat/eliberata de ................ la data de ................., CNP ...............……, permis de munca seria ........ nr. .......... din data ...............,

    am încheiat prezentul contract individual de munca în urmatoarele conditii asupra carora am convenit:

    B. Obiectul contractului : ......................................

    C. Durata contractului:

    a) nedeterminata, salariatul/salariata ....................... urmând sa înceapa activitatea la data de

    b) determinata, de ........... luni, pe perioada cuprinsa între data de .................... si data de ............/pe perioada suspendarii contractului individual de munca al titularului de post/pe post vacant.

    D. Locul de munca

    1. Activitatea se desfasoara la .................................

    2. În lipsa unui loc de munca fix salariatul va desfasura activitatea astfel: ...............................

    E. Felul muncii

    Functia/meseria ........................................ conform Clasificarii ocupatiilor din România.

F. Atributiile postului

    Atributiile postului sunt prevazute în fisa postului, anexa la contractul individual de munca.

   G. Conditii de munca

     1. Activitatea se desfasoara în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1991.

                  2.Activitatea prestata se desfasoara în conditii normale/ deosebite/speciale de munca  potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.

    H. Durata muncii

    1. O norma întreaga, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, 40 ore/saptamâna.

    a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza: .......... (ore zi/ore noapte/inegal).

    b) Programul de lucru se poate modifica în conditiile regulamentului intern/contractului colectiv de munca aplicabil.

    2. O fractiune de norma de .......... ore/zi (cel putin 2 ore/zi), .......... ore/saptamâna.

    a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza: .................... (ore zi/ore noapte).

    b) Programul de lucru se poate modifica în conditiile regulamentului intern/contractului colectiv de munca aplicabil.

    c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de forta majora sau pentru alte lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau înlaturarii consecintelor acestora.

    I. Concediul

    Durata concediului anual de odihna este de .................... zile lucratoare, în raport cu durata muncii (norma întreaga, fractiune de norma) si conform prevederilor art.29 din Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel de Ramura Învatamânt.

    De asemenea, beneficiaza de un concediu suplimentar de ............ .

     Concediul se va efectua conform programarii si întelegerii dintre parti.

    J. Salariul 

   1. Salariul de baza lunar brut .................... lei.

   2. Alte elemente constitutive:

    a) sporuri [1] ........................................

    b) indemnizatii ........................................

    c) alte adaosuri ........................................

    3. Orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru sau în zilele în care nu se lucreaza ori în zilele de sarbatori legale se compenseaza cu ore libere platite sau se platesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de munca aplicabil sau Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.

    4. Data/datele la care se plateste salariul este/sunt ............ .

     5. Partile convin ca urmatoarele obligatii banesti ale salariatului sa fie achitate prin serviciile financiar contabile ale unitatii [2] ……………………. .

    K. Drepturi si obligatii ale partilor privind  securitatea si sanatatea în munca :

    a) echipament individual de protectie ....................;

    b) echipament individual de lucru ..........................;

    c) materiale igienico-sanitare..............................................;

    d) alimentatie de protectie ......................;

    e) alte drepturi si obligatii privind sanatatea si securitatea în munca ............... .

    L. Alte clauze :

    a) perioada de proba este de .......................;

    b) perioada de preaviz în cazul concedierii este de .............. zile lucratoare, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de munca;

    c) perioada de preaviz în cazul demisiei este de ........ zile calendaristice, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de munca;

    d) în cazul în care salariatul urmeaza sa-si desfasoare activitatea în strainatate, informatiile prevazute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii se vor regasi si în contractul individual de munca;

    e) alte clauze.

    M. Drepturi si obligatii generale ale partilor

    1. Salariatul are, in principal, urmatoarele drepturi:

    a) dreptul la salarizare pentru munca depusa;

    b) dreptul la repaus zilnic si saptamânal;

    c) dreptul la concediu de odihna anual;

    d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament;

    e) dreptul la securitate si sanatate în munca;

    f) dreptul la formare profesionala, în conditiile actelor aditionale.

    2. Salariatului îi revin, în principal, urmatoarele obligatii:

    a) obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a îndeplini atributiile ce îi revin conform fisei postului;

    b) obligatia de a respecta disciplina muncii;

    c) obligatia de fidelitate fata de angajator în executarea atributiilor de serviciu;

    d) obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii în unitate;

    e) obligatia de a respecta secretul de serviciu.

    3. Angajatorul are, în principal, urmatoarele drepturi:

    a)  sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor;

    b)  sa exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;

    c) sa constate savârsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern.

    4. Angajatorului îi revin, în principal, urmatoarele obligatii:

    a) sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munca, din contractul colectiv de munca aplicabil si din lege;

    b) sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca, potrivit specificului activitatii;

    c) sa informeze salariatul asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca;

    d) sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului;

    e) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului;

    g) alte obligatii, în functie de specificul unitatii .

 N. Dispozitii finale

    Prevederile prezentului contract individual de munca se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii si ale contractului colectiv de munca aplicabil încheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori /ramurii /national, înregistrat sub nr. ...…../.....…. la Directia generala de munca si solidaritate sociala a judetului/municipiului .........................../Ministerul Muncii , Solidaritatii Sociale si Familiei.

    Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executarii contractului individual de munca impune încheierea unui act aditional la contract, conform dispozitiilor legale. Prezentul contract individual de munca s-a încheiat în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

    O. Conflictele în legatura cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului contract individual de munca sunt solutionate de instanta judecatoreasca competenta material si teritorial, potrivit legii.

             Angajator,                    Salariat,

       ................…….               ............……….

          Reprezentant legal,

      ........................

     Pe data de ................................... prezentul contract înceteaza în temeiul art. ............ din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, în urma îndeplinirii procedurii legale.

Angajator,

                    ………………………..

anexa 2

FISA INDIVIDUALA A POSTULUI Nr......................

            În temeiul legii si al contractului colectiv de munca încheiat între ........................., înregistrat la ............. cu nr. ..............., la care subsemnatul(a) ader, obligându-ma sa respect prevederile art. ........din contractul colectiv de munca, se încheie azi, ......., prezenta fisa individuala a postului.

            Postul. ..............................

            Pozitia (numele)................

            Compartimentul................

            Cerinte:

          studii superioare..................

          specifice postului................

            Relatii:

            a) ierarhice.................................

            b) functionale...........................

            c) de colaborare........................

            Domnul/doamna......................, posesor al contractului individual de munca, înregistrat în registrul de evidenta a contractelor individuale de munca la nr.............., negociaza în conditiile art.................... din contractul colectiv de munca, urmatoarele atributii si sarcini, structurate pe urmatoarele capitole:

Capitolul I - Sarcinile de serviciu obligatorii, reprezentând .......norma de baza corespunzatoare unei parti de ........din salariul de baza, stabilite la data de .................. .

            Rector/Director,                                                                       Salariat,

Capitolul II - Obligatii/atributii profesionale suplimentare, reprezentând ......................... norma de baza (ore suplimentare), corespunzatoare unui spor de .........din salariul de baza, conform reglementarilor in vigoare, stabilite la început de an scolar/universitar...............

Rector/Director,                                                                       Salariat,

Capitolul III - Activitati suplimentare neprevazute în încadrarea pe post, efectuate prin ordin de serviciu etc.si care se vor plati prin ore suplimentare, premii lunare, zile libere etc.

Nr.crt.

Activitatea

Data

Recompensata prin ..............

Rector/Director

Observatii

            Rector/Director,                                              

Capitolul IV - Activitati suplimentare deosebite efectuate cu înalt profesionalism si cu rezultate deosebite ce constituie argumentele pentru acordarea salariului de merit sau a premiilor lunare, in conformitate cu H.G. nr.281/1993, cu modificarile ulterioare.

Nr.crt.

Activitatea suplimentara

deosebita

Data

Recompensata prin ..............

Rector/Director

Observatii

            Rector/Director,          

Capitolul V -  Sanctiuni primite de angajat.

Nr.crt.

Motivul sanctiunii

Data

Sanctiunea primita

Rector/Director

Observatii

            Rector/Director,

            Capitolele III,IV si V au fost discutate în senatul universitar/consiliul profesoral/consiliul de administratie, la care sunt invitati si cei în cauza.

            Rector/Director,                                                                     Lider de sindicat,

            Am luat la cunostinta,

            Semnatura                                                                    data,

NOTA: De exactitatea datelor trecute în fisa postului raspund rectorul/directorul institutiei sau al unitatii de învatamânt si salariatul.

ANEXA 3.1

PROTOCOL 

Prefectura  Galati Consiliul Judetean Galati     Inspectoratul Scolar Galati        Sindicat/e

………….       ……………………                        …………                             ……

  În temeiul prevederilor art.39 din Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel de Ramura Învatamânt, înregistrat la MMSSF sub nr…………………

se încheie prezentul protocol.

 Partile:

Prefectura judetului Galati  cu sediul în ………………., reprezentata prin prefect………………………

Consiliul Judetean Galati……………., cu sediul în………………………..,

reprezentat prin Presedinte………………………………

Inspectoratul Scolar al Judetului Galati.,  ………..

Sindicatul……………… [3]

 îsi asuma urmatoarele obligatii:

1. Prefectul:

· se va implica activ, alaturi de celelalte parti în vederea corectei finantari a unitatilor de învatamânt din judet/ municipiul Bucuresti, indiferent de sursa de finantare.

· Va ataca, în conformitate cu dispozitiile L.29/1990 hotarârile consiliilor locale adoptate  cu încalcarea prevederilor legale referitoare la finantarea unitatilor de învatamânt;

· Va dispune efectuarea de anchete, la sesizarea inspectoratului scolar sau organizatiilor sindicale reprezentative cu privire la nerespectarea reglementarilor  referitoare la finantarea învatamântului preuniversitar ;

· Se va implica activ în solutionarea problemelor care apar pe parcursul executiei bugetare  a unitatilor de învatamânt, la solicitarea celorlalte parti;

· Va convoca partile semnatare la sedintele comisiilor de dialog social în care se discuta probleme referitoare la finantarea învatamântului, precum si la calitatea actului educational la nivel  judetean/al municipiului Bucuresti.

2. Consiliul judetean Galati

· Va defalca, cu sprijinul si asistenta tehnica a inspectoratului scolar si a directiei judetene a finantelor publice/ sectoarelor municipiului Bucuresti sumele alocate, pentru finantarea unitatilor de învatamânt preuniversitar, prin Legea bugetului de stat;

· Cu prilejul elaborarii propriului proiect de buget va solicita fiecarei unitati de învatamânt special din raza sa teritoriala sa transmita proiectele de bugete întocmite cu identificarea tuturor categoriilor de venituri si cheltuieli, finantate din bugetul consiliului judetean si/sau de la bugetul de stat, însotite de notele de fundamentare.

· Va verifica daca proiectele de buget transmise de unitatile de învatamânt special sunt  întocmite cu respectarea prevederilor legale în materie, iar în cazul constatarii unor erori în modul de elaborare, le va restitui pentru refacere.

· La întocmirea propriului proiect de buget va tine seama de solicitarile unitatilor scolare din învatamântul special pe care le finanteaza si va urmari:

- cuprinderea si asigurarea tuturor drepturilor salariale care se cuvin personalului din învatamântul special conform legislatiei în vigoare si contractului colectiv de munca aplicabil (CCM Ramura învatamânt sau, acolo unde exista, contractul colectiv de munca încheiat la nivel de inspectorat scolar);

- plata la timp a drepturilor salariale ale personalului din învatamântul special;

- cuprinderea si asigurarea acoperirii cheltuielilor materiale, investitii, plata la timp a furnizorilor de utilitati, etc;

- cuprinderea si asigurarea cheltuielilor de naveta pentru personalul din învatamântul special care îndeplineste conditiile prevazute de contractul colectiv de munca aplicabil.

· Dupa repartizarea sumelor defalcate de la bugetul de stat si adoptarea propriului buget, va asigura, deschiderea în timp util a creditelor bugetare, pentru toate unitatile de învatamânt special pe care le finanteaza precum si, în limita posibilitatilor, suplimentarea fondurilor defalcate de la bugetul de stat, pe titluri de venituri si cheltuieli;

· Cu prilejul rectificarilor de buget, va urmari, cu prioritate, acoperirea capitolelor de venituri si cheltuieli deficitare ale unitatilor de învatamânt special, inclusiv suplimentarea fondurilor defalcate de la bugetul de stat

· Adoptarea masurilor de sanctionare a propriilor salariati care se fac vinovati de întârzieri în deschiderea finantarii pentru unitatile de învatamânt special din raza sa teritoriala.

· Se va implica  activ, alaturi de conducerile unitatilor de învatamânt special în buna organizare a procesului instructiv-educativ, pentru a se asigura desfasurarea acestuia în conditii optime si cresterea calitatii actului educational.

· Va asigura, în limita posibilitatilor, suplimentarea bugetelor consiliilor locale/ale sectoarelor municipiului Bucuresti, în scopul îmbunatatirii finantarii unitatilor de învatamânt preuniversitar din judet.

· Se va implica în solutionarea problemelor aparute pe plan local referitoare la decontarea cheltuielilor de naveta pentru personalul didactic calificat caruia i se deconteaza cheltuielile cu naveta la si de la locul de munca.

· Se va implica  activ, alaturi de celelalte parti, în buna organizare a procesului instructiv-educativ, pentru a se asigura desfasurarea acestuia în conditii optime si cresterea calitatii actului educational la nivel judetean;

3. Inspectoratul Scolar Judetean

· Va asigura, la solicitarea conducerilor unitatilor de învatamânt, asistenta tehnica  de specialitate, cu prilejul elaborarii proiectelor de buget ale acestora;

· Va desfasura, la sesizarea celorlalte parti, anchete  referitoare la încalcarea, la nivelul unitatilor de învatamânt, a prevederilor legale referitoare la finantarea învatamântului preuniversitar de stat;

· Va colabora cu celelalte parti în vederea rezolvarii eficiente a tuturor problemelor care apar pe parcursul executiei bugetare în finantarea învatamântului preuniversitar.

4. Organizatiile sindicale reprezentative:

· Vor colabora cu celelalte parti semnatare pe toata perioada elaborarii proiectelor de buget si a rectificarii acestora, precum si pe parcursul exercitiului bugetar.

· Vor sprijini conducerile inspectoratului scolar si ale unitatilor de învatamânt în relatia permanenta cu Prefectura, Consiliul judetean si Consiliile locale.

 ANEXA 3.2

PROTOCOL

Consiliul Local Galati      Inspectoratul Scolar Galati                  Sindicatul reprezentativ

……………….          ………………………             ………………………

În temeiul prevederilor art.39 din Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel de Ramura Învatamânt, înregistrat la M.M.S.S.F sub nr…………………

se încheie astazi………………….. prezentul protocol, între:

1. Consiliul Local…………………, cu sediul în……………….., reprezentat prin primar ………………….,

            2. Unitatea de învatamânt………………, cu sediul în………………..

reprezentata prin director……………………..,

            3. Sindicatul( denumirea)………………, cu sediul în ………………..

reprezentat prin  lider……………… [4]

            Partile, de comun acord, convin sa-si asume  urmatoarele obligatii:

 1. Consiliul Local Galati

· Cu prilejul elaborarii propriului proiect de buget va solicita fiecarei unitati de învatamânt din raza sa teritoriala sa transmita proiectele de bugete întocmite cu identificarea tuturor categoriilor de venituri si cheltuieli, finantate din bugetul local si/sau de la bugetul de stat( cote defalcate din TVA în bugetul local), însotite de notele de fundamentare. [5]

· Va verifica daca proiectele de buget transmise de unitatile de învatamânt sunt  întocmite cu respectarea prevederilor legale în materie, iar în cazul constatarii unor erori în modul de elaborare, le va restitui pentru refacere.

· La întocmirea propriului proiect de buget va tine seama de solicitarile unitatilor scolare pe care le finanteaza si va urmari:

- cuprinderea si asigurarea tuturor drepturilor salariale care se cuvin personalului din învatamânt conform legislatiei în vigoare si contractului colectiv de munca aplicabil (CCM Ramura învatamânt sau, acolo unde exista, contractul colectiv de munca încheiat la nivel de inspectorat scolar);

- cuprinderea si asigurarea acoperirii cheltuielilor materiale, investitii, precum si decontarea la timp a facturilor emise de furnizorii de utilitati, etc;

- cuprinderea si asigurarea cheltuielilor de naveta pentru personalul din învatamânt care îndeplineste conditiile prevazute de contractul colectiv de munca aplicabil.

· Dupa repartizarea sumelor defalcate de la bugetul de stat si adoptarea propriului buget, va asigura, deschiderea în timp util a creditelor bugetare, pentru toate unitatile de învatamânt pe care le finanteaza precum si, în limita posibilitatilor, suplimentarea fondurilor defalcate de la bugetul de stat, pe titluri de venituri si cheltuieli;

· plata la timp a drepturilor salariale ale personalului din învatamânt, respectiv, chenzina I- în data de…………….., chenzina a II-a- în data de………………….;

· Cu prilejul rectificarilor de buget, va urmari, cu prioritate, acoperirea capitolelor de venituri si cheltuieli deficitare ale unitatilor de învatamânt, inclusiv suplimentarea fondurilor defalcate de la bugetul de stat în bugetele locale

· Adoptarea masurilor de sanctionare a propriilor salariati care se fac vinovati de întârzieri în deschiderea finantarii pentru unitatile de învatamânt din raza sa teritoriala.

· Se va implica  activ, alaturi de conducerile unitatilor de învatamânt în buna organizare a procesului instructiv-educativ, pentru a se asigura desfasurarea acestuia în conditii optime si cresterea calitatii actului educational.

2. Inspectoratul Scolar Judetean Galati

· Cu prilejul elaborarii propriului proiect de buget va înainta, în timp util, consiliului local - ordonator principal de credite - proiectul de buget întocmit cu identificarea tuturor categoriilor de venituri si cheltuieli, finantate din bugetul local si/sau de la bugetul de stat, însotit de notele de fundamentare. În vederea elaborarii proiectului de buget, daca apar dificultati, va solicita sprijinul si asistenta tehnica a compartimentelor de specialitate ale inspectoratului scolar judetean.

· La solicitarea consiliului local, va reface proiectul de buget, transmis anterior, cu respectarea prevederilor legale în materie.

· La întocmirea propriului proiect de buget  conducerea unitatii de învatamânt si compartimentul de specialitate vor urmari:

- cuprinderea sumelor necesare pentru asigurarea tuturor drepturilor salariale care se cuvin personalului propriu, conform legislatiei în vigoare si contractului colectiv de munca aplicabil (CCM Ramura învatamânt sau, acolo unde exista, contractul colectiv de munca încheiat la nivel de inspectorat scolar);

- cuprinderea sumelor necesare pentru acoperirea cheltuielilor materiale, investitii, precum si decontarea  la timp a facturilor emise de furnizorii de utilitati, etc;

- cuprinderea sumelor aferente cheltuielilor de naveta pentru personalul propriu care îndeplineste conditiile prevazute de contractul colectiv de munca aplicabil.

· Dupa repartizarea sumelor defalcate de la bugetul de stat si adoptarea bugetului local, va solicita Consiliului local în a carui raza îsi are sediul deschiderea, în timp util, a creditelor bugetare,  precum si suplimentarea fondurilor alocate, indiferent de sursa de finantare, daca au aparut cheltuieli neprevazute la momentul elaborarii proiectului de buget al scolii.

· Cu prilejul rectificarilor de buget, va solicita suplimentarea fondurilor alocate initial, indiferent de sursa de finantare, în vederea acoperirii tuturor capitolelor de venituri si cheltuieli deficitare .

· Adoptarea masurilor de sanctionare a propriilor salariati care se fac vinovati de întârzieri în solicitarea, catre consiliul local, a  deschiderii finantarii.

· Se obliga sa ia toate masurile necesare pentru buna organizare a procesului instructiv-educativ în vederea desfasurarii acestuia în conditii optime si a cresterii calitatii actului educational, colaborând permanent cu Consiliul local, ordonator principal de credite.

3. Organizatia sindicala

· Va colabora cu conducerea unitatii de învatamânt pe toata perioada elaborarii proiectului de buget al scolii si a rectificarii acestuia, precum si pe parcursul exercitiului bugetar.

· Va sprijini conducerea unitatii de învatamânt în relatia permanenta cu Consiliul local.

            Partile convin ca, în vederea corectei finantari a unitatilor de învatamânt si a bunei desfasurari a procesului instructiv-educativ, sa se întruneasca trimestrial sau ori de câte ori este nevoie în cadrul comisiei locale de proiectare si analiza a executiei bugetare.

            Aceasta comisie tripartita va analiza situatiile transmise de unitatile de învatamânt  din raza lor teritoriala si va adopta masurile ce se impun pentru eliminarea disfunctiilor constatate.

            Comisia este formata din  minim 5 membri, dintre care:

· Primarul - presedinte;

· Sef serviciu contabilitate al primariei;

· Directorul/directorii unitatii/unitatilor de învatamânt;

· Contabilul/contabilii scolii/scolilor;

· Liderul sindical/liderii organizatiilor sindicale din scoala/scoli.

  ANEXA  4

R E G U L A M E N T U L

privind organizarea si functionarea comisiilor paritare

Comisiile paritare, la orice nivel vor fi compuse dintr-un numar egal de reprezentanti ai patronatului si federatiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de munca, respectiv ai sindicatelor afiliate acestora, desemnati de fiecare parte in termen de 14 zile de la data intrarii în vigoare a contractelor colective de munca.

Comisia paritara este împuternicita sa analizeze si sa rezolve totalitatea problemelor ce apar în aplicarea contractului colectiv de munca, la solicitarea uneia dintre parti.

Comisia paritara la nivelul Ministerului Educatiei , Cercetarii si Tineretului pune în discutie si adopta hotarâri privind modul de aplicare a legislatiei specifice învatamântului, precum si toate aspectele ce privesc reforma, organizarea si desfasurarea procesului de învatamânt.

Comisiile se vor întruni lunar sau la cererea oricarei parti, în termen de cel mult cinci (5) zile lucratoare de la înregistrarea cererii. Comisia paritara functioneaza valabil în prezenta a cel putin ¾ din totalul membrilor si ia hotarâri cu majoritatea simpla a voturilor celor prezenti.

La nivelul unitatilor si institutiilor de învatamânt, timpul de munca afectat activitatii comisiei paritare se recunoaste ca timp de lucru efectiv prestat.

Comisia va fi prezidata, alternativ, de catre un reprezentant al fiecarei parti, ales în sedinta respectiva.

Hotarârea adoptata potrivit punctelor 2 si 3 este obligatorie pentru partile contractante.

Secretariatul comisiilor va fi asigurat de patronat, care are în sarcina cheltuielile de birotica.

Prin grija secretariatului comisiei paritare, le vor fi puse la dispozitie sindicatelor copii ale proceselor verbale si ale hotarârilor adoptate.

Procesele verbale  ale Comisiilor paritare vor fi puse la dispozitia sindicatelor intr-un termen maxim de 7 zile lucratoare.

ANEXA  5

L I  S T A

institutiilor si a unitatilor de învatamânt beneficiare ale contractului colectiv de munca unic la nivel de ramura - învatamânt

I. Inspectoratul Scolar Judetean Galati 

Organe descentralizate de specialitate ale Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului în a caror subordine functioneaza unitatile conexe, unitati pentru activitatea extrascolara si cluburi sportive scolare.

 ANEXA 6

Procedura de stabilire a numarului membrilor de sindicat

1.Conducerile unitatilor/institutiilor de învatamânt  prevazute în anexa nr. 6 vor certifica pe baza tabelelor nominale sub semnatura liderului / liderilor de sindicat numarul membrilor de sindicat conform urmatoarei adeverinte tip:

ADEVERINTA

Unitatea/ institutia de învatamânt/ ………………………………………………

Sediul: judetul………….., localitatea………………………………..

            Strada………………………………………………..

Nr. înregistrare………………..

Numarul total al salariatilor din unitate:……………….

Numarul total al membrilor de sindicat carora li se retine cotizatia conform art. 24 din Legea nr. 54/2003……………….. din care:

¨ ……………..membri ai organizatiei sindicale afiliata la F.S.L.I. 

¨ ……………..membri ai organizatiei sindicale afiliata la F.E.N.

¨ ……………..membri ai organizatiei sindicale afiliata la F.S.I.I. „Spiru Haret”

¨ ……………..membri ai organizatiei sindicale afiliata la F. N.S. „Alma Mater”

 Director/Decan                                                Secretar,

Reprezentantul(ii) organizatiei/organizatiilor sindicale

 2. Inspectorul scolar general, rectorul/directorul unitatilor si institutiilor de învatamânt prevazute în anexa 6, pe baza adeverintelor emise de conducerile unitatilor/institutiilor  de învatamânt din judet/ de la nivelul institutiei/unitatii de învatamânt,  va certifica numarul membrilor sindicatelor afiliate la cele patru federatii sindicale existenti la nivel judetean/unitate/institutie de învatamânt prevazute în anexa 6, pe baza urmatoarei adeverinte tip:

ADEVERINTA

Inspectoratul Scolar( Unitatea/institutia de învatamânt superior)……………………..

Sediul: judetul…………, Localitatea…………., Strada……., Nr………..

Nr. înregistrare………………..

Numarul total  al salariatilor existenti la nivel judetean/unitate/institutie de învatamânt superior…………………..…………..

Numarul total al membrilor de sindicat carora li se retine cotizatia conform art.24 din Legea nr. 54/2003…………………… din care:

¨ ………………membri ai organizatiei sindicale afiliata la F.S.L.I. 

¨ ………………membri ai organizatiei sindicale afiliata la F.E.N.

¨ ………………membri ai organizatiei sindicale afiliata la F.S.I. „Spiru Haret”

¨ ……………..membri ai organizatiei sindicale afiliata la F.N.S. „Alma Mater”

Inspector scolar general/Rector/Director,                     

Reprezentantul(ii) organizatiei/organizatiilor sindicale

 3. Antetul si sigla federatiei

Hotarârea judecatoreasca de dobândire a personalitatii juridice

Hotarârea judecatoreasca de constatare a reprezentativitatii

Nr.crt.

Judetul

Denumirea sindicatului

Numarul membrilor de sindicat

Total membri:

Presedinte,


[1] Se vor prevede toate sporurile ce se cuvin fiecarui salariat în functie de conditiile în care îsi desfasoara activitatea

[2] Contributia egala cu 1% din drepturile salariale, cotizatia de sindicat în cuantum de maxim 1% din salariul brut si altele.

[3] Se vor trece toate sindicatele reprezentative afiliate federatiilor semnatare ale Contractului Colectiv de Munca Unic la Nivel de Ramura Învatamânt

[5] Se va avea în vedere cuprinderea în mod expres a : sumele necesare pentru acordarea celor 6 calatorii pe CFR, pe linii interne cu reducere de 50%; decontarea navetei pentru personalul didactic calificat; prima de instalare, s.a, potrivit legii si  contractului colectiv de munca;