....
home pagenoutatiorganigramareteaexameneolimpiadeprogramelinkuri


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL VIII

 ALTE  PREVEDERI ÎN LEGATURA CU DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR

Art. 88 (1) Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului  se obliga sa invite delegatii desemnati de federatiile sindicale reprezentative, semnatare ale prezentului contract colectiv de munca, sa participe la discutarea problemelor de interes profesional, economic, social sau cultural, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea sindicatelor nr. 54/2003. Aceasta prevedere se aplica si inspectoratelor scolare, unitatilor si institutiilor de învatamânt care au obligatia de a invita la sedintele consiliului de administratie reprezentantii organizatiilor sindicale reprezentative. Procesul verbal încheiat cu aceasta ocazie va consemna si punctele de vedere ale reprezentantilor organizatiilor sindicale si va purta, în mod obligatoriu, semnatura acestora.

(2) Înstiintarea  organizatiilor sindicale privind întrunirea comisiei de dialog social, comisiei paritare, consiliilor de administratie si birourilor consiliilor profesorale se face cu cel putin 72 de ore înaintea sedintei, comunicând ordinea de zi si documentele care vor fi discutate.

(3) Hotarârile consiliilor de administratie vor fi comunicate în scris organizatiilor sindicale în termen de 2 zile lucratoare de la data desfasurarii  sedintei.

Art. 89. Pentru fundamentarea actiunilor prevazute la art. 30 alin. (2) din Legea nr. 54/2003, angajatorul va pune la dispozitia organizatiilor sindicale reprezentative ori va asigura acestora accesul la informatiile si documentele necesare, reprezentantii sindicali având obligatia de a pastra confidentialitatea datelor care  le-au fost transmise cu acest caracter.

Art. 90 (1) În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) si (2) din Legea sindicatelor nr.54/2003 si tinând seama de specificul activitatii de învatamânt care impune acordarea cumulativa a dreptului de reducere a programului lunar de lucru pentru activitati sindicale, partile convin:

a) degrevarea de norma/post didactic, conform proportiei de 1/2000 membri de sindicat, a liderilor desemnati de federatiile sindicale semnatare, prin Ordin al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului;

b) plata drepturilor banesti ce se cuvin acestora de catre unitatea de învatamânt ai carei salariati sunt.

(2) Fiecare federatie semnatara a prezentului Contract Colectiv de Munca Unic la Nivel de Ramura Învatamânt va face dovada membrilor de sindicat în raport cu care se stabileste numarul de degrevari, printr-un centralizator purtând antetul si sigla federatiei, conform anexei 6 la prezentul contract. Acesta se va întocmi pe baza adeverintelor transmise de sindicatele afiliate  federatiilor semnatare.

În vederea stabilirii numarului membrilor de sindicat, se va proceda conform anexei nr. 6.

Stabilirea numarului membrilor de sindicat  se va face anual, pâna la 30 aprilie, iar în cazul unor contestatii în legatura cu aceasta, cel care contesta are obligatia de a-si  proba afirmatiile cu acte justificative .

(3) În cazul modificarilor privind numarul membrilor de sindicat, de natura sa influenteze acordarea degrevarilor, federatiile sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de munca se obliga ca, în termen de 20 de zile de la data producerii acestora, sa prezinte ministerului centralizatoarele întocmite conform alin.2.

(4)  Liderii nominalizati de federatiile sindicale semnatare, conform alin.1, beneficiaza de degrevare a postului/normei didactice.

(5) Liderilor de sindicat din unitatile/institutiile de învatamânt li se recunosc urmatoarele drepturi:

· orarele unitatilor scolare vor fi întocmite în asa fel încât sa nu aiba cursuri (ore) In ziua de vineri; acolo unde nu este posibil (numai în cazul educatorilor, învatatorilor, maistrilor- instructori), la solicitarea liderului teritorial, se vor identifica solutii astfel încât liderul de sindicat  sa poata participa la activitatile sindicale la care este convocat. Pentru personalul nedidactic se vor aplica prevederile art. 35 alin. 1 din L. 54/2003.

· Liderul de sindicat va fi scutit de serviciul pe scoala, precum si de alte activitati stabilite în cadrul comisiilor paritare de la nivelul unitatii/institutiei de învatamânt;

· Liderul de sindicat va primi din oficiu la toate fisele de evaluare punctajul 4pentru activitatile de care a fost degrevat;

· Pentru activitate sindicala, liderul va primi în plus peste punctajul obtinut în urma evaluarii activitatii profesionale, pâna la 10% din valoarea punctajului maxim al fisei respective în toate situatiile ce implica o astfel de evaluare. Acest punctaj va fi acordat de catre liderul sindical judetean.

Art. 91. Angajatorul se obliga sa asigure suplinirea personalului aflat în concediu fara plata, trimis la cursuri de formare si perfectionare sindicala, stagii de pregatire sindicala în tara sau în strainatate schimburi de experienta, precum si alte actiuni sindicale  si sa le sprijine efectiv. Cei care suplinesc vor fi remunerati corespunzator pentru activitatea suplimentara efectuata, potrivit legii.

            Art. 92 (1) Unitatile în care sunt constituite organizatii sindicale care au dobândit reprezentativitatea în conditiile legii, sunt obligate sa puna, cu titlu gratuit, la dispozitia organizatiilor sindicale, spatiile corespunzatoare functionarii acestora si sa asigure dotarile necesare desfasurarii activitatii prevazute de lege.

(2)  Unitatile vor asigura în incinta lor, gratuit, pentru activitatea sindicatelor, spatiul si mobilierul necesare, precum si acces la echipamentul de birotica al unitatii (fax, copiator si altele cu caracter administrativ).

(3). Baza materiala cu destinatie cultural-sportiva, proprietatea unitatilor ori proprietatea sindicatelor din unitatile respective, va putea fi folosita, fara plata, pentru actiuni organizate de sindicate sau patronat, în conditiile prevazute în contractul colectiv de munca.

Art. 93 (1) Membrii de sindicat, alesi în organele de conducere ale organizatiilor sindicale,  care au catedra/postul rezervat beneficiaza de toate drepturile statutare prevazute de Legea nr.128/1997. Acestora li se recunoaste ultimul calificativ obtinut anterior degrevarii totale.

(2) Pe toata durata exercitarii mandatului, precum si pe o perioada de 2 ani de la încetarea acestuia, reprezentantilor alesi în organele de conducere ale sindicatelor nu li se poate modifica contractul individual de munca si nu  pot fi concediati pentru motive care nu tin de persoana salariatului, pentru necorespundere profesionala sau pentru motive ce tin de îndeplinirea mandatului pe care l-au primit, decât cu acordul scris al organului colectiv de conducere ales al organizatiei sindicale.

Art. 94 (1) La cererea organizatiilor sindicale si cu acordul membrilor de sindicat inspectoratul scolar si conducerile unitatilor si institutiilor de învatamânt vor accepta încasarea cotizatiei membrilor de sindicat pe stat de plata, de catre persoanele care au sarcini de serviciu privind plata salariilor. Sumele retinute, aferente cotizatiilor, vor fi virate în contul sindicatelor  semnatare ale prezentului contract colectiv de munca.  

(2) Cotizatia platita de membrii organizatiilor sindicale în cuantum de maxim 1% din venitul brut realizat este deductibila din baza de calcul a impozitului pe venit. 

 Art. 95. Angajatorii recunosc dreptul reprezentantilor organizatiilor sindicale  de a urmari la locul de munca modul în care sunt respectate drepturile salariatilor prevazute în contractele colective de munca si în contractele individuale de munca.

Art. 96. Angajatorii si organizatiile sindicale îsi vor comunica reciproc si în timp util hotarârile proprii privind problemele importante din domeniul relatiilor de munca.

Art. 97 (1) Sindicatele semnatare ale prezentului contract colectiv de munca recunosc dreptul angajatorilor de a stabili, în conditiile legii, raspunderea disciplinara sau patrimoniala a salariatilor care se fac vinovati de încalcarea normelor de disciplina a muncii sau care aduc prejudicii unitatii.

(2) Liderul de sindicat va fi membru în comisiile ce analizeaza abaterile disciplinare ale membrilor de sindicat.

Art. 98 (1) Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului si federatiile semnatare ale prezentului contract colectiv de munca se recunosc drept parteneri de dialog social permanent.

(2) Partile semnatare ale prezentului contract colectiv  se obliga sa asigure un climat normal de munca în unitatile si institutiile de învatamânt prevazute în anexa 5, cu respectarea prevederilor legale, a contractelor colective de munca la toate nivelurile, a regulamentelor interne, precum si a drepturilor si intereselor membrilor de sindicat.

Art. 99 (1) Actul aditional încheiat între Ministerul Educatiei Cercetarii si Tineretului si Federatia Educatiei Nationale, înregistrat la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei sub nr.53001/12.01.1998, devine parte integranta a prezentului contract.

(2) Decizia nr. 1306/11.08.2000 emisa de Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti devine parte integranta a prezentului contract colectiv de munca.

Art. 100. Drepturile prevazute în prezentul Contract Colectiv de Munca sunt considerate minime, de la nivelul carora începe negocierea contractului colectiv de munca la celelalte niveluri.

Art. 101. Drepturile prevazute în contractele individuale de munca nu pot fi sub nivelul celor care sunt stabilite prin Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel de Ramura Învatamânt.

Art. 102 (1) Prevederile contractelor individuale de munca vor fi puse de acord cu cele ale prezentului contract colectiv de munca în termen de 90 de zile de la data intrarii în vigoare a acestuia, modificându-se prin act aditional.

(2) Angajatorii vor încheia contracte individuale de munca numai pentru salariatii nou angajati.

Art. 103. În toate situatiile de reorganizare a unitatilor si institutiilor de învatamânt sau restructurare a retelei de învatamânt drepturile si obligatiile prevazute în prezentul contract colectiv de munca se transmit noilor subiecte de drept rezultate din aceste operatiuni.

Art. 104. La stabilirea conditiilor de munca si a criteriilor de normare pentru personalul din învatamânt se va tine cont de conventiile internationale privind aceasta activitate la care România este parte semnatara, de Recomandarea UNESCO-OIM privind Statutul cadrului didactic, precum si de recomandarile UNESCO privind personalul didactic din învatamântul superior adoptate la Paris la 12 noiembrie 1997.

Art. 105. Angajatorii se obliga sa nu înstraineze patrimoniul învatamântului catre o terta persoana si sa recupereze, conform legii, toate spatiile si terenurile care au apartinut de drept învatamântului.

Art. 106 (1) În baza prevederilor art.11 alin.(3) din Legea nr.130/1996, republicata, unitatile si institutiile de învatamânt vor prevedea în bugetele de venituri si cheltuieli sumele necesare contributiilor pentru constituirea fondurilor destinate activitatilor în domeniul pregatirii, negocierii si aplicarii contractelor colective de munca încheiate la toate nivelurile.

(2) Sumele prevazute conform alin.(1) se vor calcula luând ca baza suma de 10.000 lei/salariat/an.

(3) Fondurile destinate negocierilor colective vor fi colectate într-un subcont distinct al serviciilor financiar-contabile din cadrul inspectoratelui scolar judetean. Angajatorii si sindicatele vor urmari si sprijini constituirea si utilizarea fondurilor aferente negocierii contractului colectiv.

Art. 107. Regulamentul intern se întocmeste de catre angajator cu consultarea sindicatelor, potrivit legii.

Art. 108. Prezentul Contract Colectiv de Munca Unic la Nivel Judetean- Ramura Învatamânt produce efecte de la data  înregistrarii acestuia de catre una dintre parti, în conditiile prevazute de lege si va fi adus la cunostinta salariatilor prin afisare în toate unitatile si institutiile de învatamânt prevazute în anexa 5, prin grija angajatorului.

Art. 109. În conformitate cu prevederile art.13 alin.(1) din Legea nr.130/1996, republicata, unitatile si institutiile în care se aplica clauzele negociate prin prezentul Contract Colectiv de Munca Unic la Nivel de Ramura Învatamânt sunt cele prevazute în anexa 5.

Art. 110. Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, inspectoratele scolare si conducerile unitatilor si institutiilor de învatamânt prevazute în anexa 5 la prezentul contract colectiv de munca nu vor da curs sesizarilor, plângerilor sau reclamatiilor anonime.

Art. 111.  Prevederile prezentului Contract Colectiv de Munca Unic la Nivel Judetean- Ramura Învatamânt sunt minimale la negocierea contractelor colective de munca încheiate la nivelul unitatilor si institutiilor de învatamânt particular acreditate. În cazul neîncheierii contractelor colective de munca la nivelul unitatilor si institutiilor de învatamânt mentionate mai sus, potrivit dispozitiilor art. 247 din Codul  muncii, prevederile prezentului Contract Colectiv de Munca la Nivel de Ramura se aplica salariatilor din unitatile si institutiile de învatamânt particular acreditate, drepturile salariale ce li se cuvin acestora fiind acordate din fondurile proprii ale angajatorilor.